MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 60 60 1347 1871 25.9 71.99 1 5 61 24 1 2 8 100
2 Ravi Chaudhari 45 45 1128 989 25.07 114.05 2 5 92 35 0 0 7 133
3 Mihir Makwana 52 52 1005 1332 20.1 75.45 0 5 58 23 0 0 2 90
4 Siddarth Thakkar 42 41 921 985 21.93 93.5 0 5 72 13 0 0 6 81
5 Hitesh Shah 55 54 692 955 13.84 72.46 0 1 31 11 0 0 4 57
6 Vishrut Shah 53 48 686 540 12.94 127.04 0 2 38 31 0 0 11 61
7 Ujval Patel 54 50 679 820 18.86 82.8 0 1 34 6 0 0 14 53
8 Happyen Patel 29 29 602 749 20.76 80.37 1 2 30 18 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 50 48 459 560 13.11 81.96 0 0 25 9 0 0 13 46
10 Paras Sangoi 24 24 335 413 13.96 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 38 34 245 424 8.45 57.78 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 24 20 174 237 7.25 73.42 0 0 9 1 0 0 8 32
13 Jigar Makwana 26 24 127 190 8.47 66.84 0 0 4 1 0 0 9 33
14 Vishal Shah 32 27 123 167 3.84 73.65 0 0 7 2 0 0 9 18
15 Krunal Rami 21 19 98 203 5.76 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 7 5 12 28 6 42.86 0 0 0 0 0 0 3 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
22 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
23 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2
24 Milan Chaudhari 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 60 60 308.3 1486 14.43 10 103 130 8 2 5
2 Vishrut Shah 60 60 273.5 1258 3.91 12 70 187 20 0 4
3 Jigar Makwana 33 33 174.5 701 11.31 16 62 105 6 2 6
4 Vishal Shah 36 36 122.6 611 2.31 8 53 103 3 2 5
5 Siddarth Thakkar 40 40 182.2 794 18.05 15 44 99 12 0 4
6 Ravi Chaudhari 40 40 138.6 730 3.65 6 38 113 31 0 4
7 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 18.39 1 28 84 4 2 5
8 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 2.59 3 27 34 0 1 6
9 Ujval Patel 22 22 63.2 408 15.11 1 27 74 1 0 4
10 Dipesh Patel 30 30 86.3 505 3.92 6 22 133 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 20 20 70.0 332 16.6 3 20 57 0 0 3
12 Bhavesh Shah 13 13 31.5 197 3.15 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 12 12 24.1 128 16 1 8 18 1 0 3
14 Mihir Makwana 9 9 20.0 123 4 0 5 17 4 0 2
15 Pratik Rangani 10 10 15.7 91 18.2 0 5 15 1 0 2
16 Happyen Patel 6 6 10.5 68 5.25 0 2 10 0 0 2
17 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
21 Milan Chaudhari 1 1 2.0 18 0 0 0 3 0 0 0
22 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
23 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
24 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0