MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 43 43 936 1354 24.63 69.13 1 3 49 14 1 2 5 100
2 Ravi Chaudhari 29 29 714 621 24.62 114.98 1 4 70 17 0 0 4 133
3 Mihir Makwana 36 36 683 833 20.09 81.99 0 4 48 14 0 0 2 90
4 Hitesh Shah 41 40 584 767 14.24 76.14 0 1 26 11 0 0 2 57
5 Vishrut Shah 41 36 574 457 22.08 125.6 0 2 34 23 0 0 10 61
6 Ujval Patel 42 38 544 633 12.95 85.94 0 1 29 5 0 0 11 53
7 Siddarth Thakkar 26 25 513 551 22.3 93.1 0 2 46 5 0 0 2 81
8 Kashyup Patel 36 34 341 395 9.47 86.33 0 0 18 6 0 0 10 46
9 Paras Sangoi 24 24 335 413 14.57 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
10 Happyen Patel 14 14 279 384 19.93 72.66 0 1 14 6 0 0 0 86
11 Dipesh Patel 33 29 230 384 9.2 59.9 0 0 6 3 0 0 4 28
12 Dilip Chaudhari 17 13 129 174 7.59 74.14 0 0 7 1 0 0 4 32
13 Vishal Shah 27 22 113 151 8.07 74.83 0 0 6 2 0 0 8 18
14 Krunal Rami 20 18 68 156 3.4 43.59 0 0 2 1 0 0 2 16
15 Jigar Makwana 13 12 66 112 8.25 58.93 0 0 3 0 0 0 4 33
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 5 3 11 23 11 47.83 0 0 0 0 0 0 2 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Nil Patel 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 42 42 216.3 1059 13.58 7 78 101 8 2 5
2 Vishrut Shah 43 43 199.1 902 3.69 9 54 140 12 0 4
3 Vishal Shah 25 25 83.6 447 10.4 3 43 83 3 2 5
4 Jigar Makwana 17 17 91.0 366 3.14 10 29 65 5 0 4
5 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 18.39 1 28 84 4 2 5
6 Alpesh Patel 19 19 68.0 366 2.52 3 27 33 0 1 6
7 Ravi Chaudhari 27 27 96.0 487 21.17 2 23 86 23 0 4
8 Ujval Patel 16 16 48.1 294 2.09 1 23 57 1 0 4
9 Siddarth Thakkar 23 23 102.9 458 21.81 9 21 70 5 0 4
10 Dipesh Patel 24 24 69.3 395 4.08 5 17 100 2 0 3
11 Dilip Chaudhari 12 12 49.0 217 19.73 3 11 32 0 0 3
12 Bhavesh Shah 12 12 29.5 189 2.95 2 10 15 3 0 2
13 Mihir Makwana 8 8 19.0 117 23.4 0 5 17 3 0 2
14 Pratik Rangani 8 8 12.7 73 2.54 0 5 11 1 0 2
15 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 8 0 2 6 0 0 2
16 Kashyup Patel 9 9 16.1 82 8.05 1 2 12 0 0 1
17 Krunal Rami 2 2 3.0 10 10 0 1 4 0 0 1
18 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 3 0 1 6 0 0 1
19 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
20 Happyen Patel 1 1 2.0 13 0 0 0 5 0 0 0
21 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
22 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
23 Nil Patel 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0