MosNewsWriter
View Team Details
Streamwood 2
Streamwood
Hitesh Shah sccdivb@gmail.com
224 616 9644


Batting Standing
# Name Matches Innings Runs Balls Average SR 100s 50s 4s 6s Catches Stumps Not Out Best
1 Alpesh Patel 53 53 1219 1691 26.5 72.09 1 5 58 22 1 2 7 100
2 Ravi Chaudhari 38 38 918 787 24.16 116.65 2 4 81 30 0 0 6 133
3 Mihir Makwana 44 44 797 1042 18.98 76.49 0 4 52 15 0 0 2 90
4 Siddarth Thakkar 35 34 749 800 21.4 93.63 0 4 60 11 0 0 6 81
5 Hitesh Shah 48 47 631 846 14.34 74.59 0 1 29 11 0 0 3 57
6 Vishrut Shah 47 42 628 492 13.36 127.64 0 2 36 28 0 0 10 61
7 Ujval Patel 48 44 612 736 19.13 83.15 0 1 30 6 0 0 12 53
8 Happyen Patel 22 22 565 690 25.68 81.88 1 2 29 16 0 0 1 101
9 Kashyup Patel 44 42 406 487 14 83.37 0 0 25 7 0 0 13 46
10 Paras Sangoi 24 24 335 413 13.96 81.11 0 1 20 10 0 0 1 51
11 Dipesh Patel 37 33 243 421 8.68 57.72 0 0 6 3 0 0 5 28
12 Dilip Chaudhari 19 15 138 192 7.26 71.88 0 0 7 1 0 0 5 32
13 Vishal Shah 30 25 121 164 7.12 73.78 0 0 7 2 0 0 8 18
14 Krunal Rami 21 19 98 203 4.67 48.28 0 0 3 2 0 0 2 30
15 Jigar Makwana 20 19 96 159 6.86 60.38 0 0 4 0 0 0 5 33
16 Bhavesh Shah 14 11 43 101 3.07 42.57 0 0 1 0 0 0 2 13
17 Pratik Rangani 10 9 32 72 5.33 44.44 0 0 1 0 0 0 3 10
18 Vikram Vala 5 4 19 13 3.8 146.15 0 0 3 0 0 0 2 15
19 Divyesh Shah 6 4 12 27 12 44.44 0 0 0 0 0 0 3 9
20 Jaydeep Parmar 2 2 9 14 4.5 64.29 0 0 0 0 0 0 1 9
21 Sharad Patel 1 1 3 5 3 60 0 0 0 0 0 0 0 3
22 Milan Patel 3 3 3 16 1 18.75 0 0 0 0 0 0 0 2
23 Nil Chaudhari 1 1 2 2 0 100 0 0 0 0 0 0 1 2


Bowling Standing
# Name Matches Innings Overs Runs Average Maidens Wickets Wide No Balls Five Wickets Best
1 Hitesh Shah 52 52 269.3 1293 13.47 8 96 117 8 2 5
2 Vishrut Shah 53 53 244.5 1103 3.6 12 68 166 17 0 4
3 Vishal Shah 33 33 113.6 568 11.36 7 50 97 3 2 5
4 Jigar Makwana 26 26 136.5 527 3.17 13 43 88 6 0 4
5 Siddarth Thakkar 32 32 147.9 644 18.4 13 35 83 11 0 4
6 Ravi Chaudhari 33 33 113.2 576 4.04 5 28 89 26 0 4
7 Paras Sangoi 25 25 117.3 515 18.39 1 28 84 4 2 5
8 Alpesh Patel 21 21 70.0 395 2.59 3 27 34 0 1 6
9 Ujval Patel 19 19 59.1 381 15.24 1 25 62 1 0 4
10 Dipesh Patel 28 28 80.3 480 3.82 5 21 131 3 0 3
11 Dilip Chaudhari 17 17 61.0 281 18.73 3 15 48 0 0 3
12 Bhavesh Shah 13 13 31.5 197 3.15 2 10 15 3 0 2
13 Kashyup Patel 12 12 24.1 128 16 1 8 18 1 0 3
14 Pratik Rangani 9 9 14.7 80 2.94 0 5 11 1 0 2
15 Mihir Makwana 8 8 19.0 117 23.4 0 5 17 3 0 2
16 Divyesh Shah 1 1 4.0 16 2 0 2 6 0 0 2
17 Milan Patel 3 3 4.4 28 28 0 1 3 0 0 1
18 Krunal Rami 2 2 3.0 10 3 0 1 4 0 0 1
19 Naveed Hassan 1 1 3.0 10 10 0 1 6 0 0 1
20 Sharad Patel 1 1 0.1 6 0 0 0 0 0 0 0
21 Vikram Vala 1 1 1.0 11 0 0 0 0 0 0 0
22 Nil Chaudhari 1 1 1.0 5 0 0 0 0 0 0 0
23 Happyen Patel 2 2 3.0 24 0 0 0 5 0 0 0